CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

       -     zna  obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy,

       -     zna  przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola,

       -     zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń,

       -     zna wymagania związane z  oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego

       -     ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków,

 

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

       -     zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania

                w szkole,

v  potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,

v  potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowania,

v  ma świadomość  celów oceniania.

 

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

         - rozumie czym jest ocenianie kształtujące ,

         - ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się

           uczniów i nauczanie,

        - potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

          szkolnej,

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

                zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole,

v  potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,

v  potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania,

v  ma świadomość  celów oceniania.

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

v  wie czym są innowacje pedagogiczne,

v  zna rodzaje innowacji pedagogicznych,

v  potrafi zaplanować innowacje pedagogiczną, 

v  wie jak wdrożyć innowację pedagogiczną w szkole,

v  potrafi przeprowadzić ewaluację innowacji,

v  ma świadomość potrzeby wprowadzania innowacji w szkole.