CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

       -     zna  obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy,

       -     zna  przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola,

       -     zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń,

       -     zna wymagania związane z  oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego

       -     ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków,

 

 

 

ADRESAT

v  Nauczyciele (zgłoszenia indywidualne)

v  Rady Pedagogiczne szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych

TERMIN SZKOLENIA

v  Do ustalenia

LICZBA GODZIN

v  4 godzin

MIEJSCE SZKOLENIA

v  Do ustalenia

PROWADZĄCY

Joanna Pociecha

Uwaga: Szkolenie bardzo polecane przez dyrektorów, gdyż przypomina o obowiązkach spoczywających na nauczycielach. To prawda , że ,, za wszystko odpowiada dyrektor” ale nauczyciele mają również bardzo dużo obowiązków. W treściach szkolenia:

obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy KN, ustawy Prawo oświatowe,  Kodeksu Pracy, czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola, obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych ( rozporządzenia w sprawie : bezpieczeństwa, podstawy programowej,  sprawowania nadzoru pedagogicznego, udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzenia dokumentacji, oceniania, ), ocena pracy nauczyciela i ocena dorobku zawodowego na podstawie przepisów wchodzących w życie dnia 01.09.2018 r., odpowiedzialność nauczyciela.

Zapisy pod nr telefonu: Stanisława Hybel - 784077644