W dniu 22 września 2023r w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu został przyjęty nowy regulamin szkoleń. Osoby zainteresowane odbywaniem szkoleń w tutejszym ośrodku prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

§ 1.

 1. Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny, informuje o potrzebie obecności tłumacza migowego/systemu językowo-migowego/przysięgłego oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego.
 2. Jednocześnie osoba egzaminowana składa pisemny wniosek o dopuszczenie do testu kwalifikacyjnego przy udziale tłumacza migowego/systemu językowo-migowego/przysięgłego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. We wniosku osoba egzaminowana  wskazuje imię i nazwisko tłumacza oraz odpowiednio: numer wpisu do Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego lub numer wpisu na Listę Tłumaczy Przysięgłych.
 3. Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego przy udziale tłumacza po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości tłumacza przez egzaminatora zgodnie ze złożonym wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.
 4. Udział tłumacza w teście kwalifikacyjnym polega na tym, że tłumacz:
  1. na bieżąco tłumaczy z języka polskiego na język obcy osobie egzaminowanej polecenia i wyjaśnienia egzaminatora;
  2. na bieżąco tłumaczy z języka obcego na język polski egzaminatorowi pytania lub wątpliwości osoby egzaminowanej;
  3. odczytuje osobie egzaminowanej jeden raz w języku obcym każde pytanie testu kwalifikacyjnego oraz przyporządkowane do każdego pytania odpowiedzi;
  4. na prośbę osoby egzaminowanej, tłumacz drugi raz odczytuje jej w języku obcym dane pytanie testu kwalifikacyjnego wraz z przyporządkowanymi do niego odpowiedziami.
 5. Niedopuszczalne jest wyjaśnianie przez tłumacza osobie egzaminowanej treści pytań i odpowiedzi, prowadzenie z nim rozmów wykraczających poza kwestie wskazane w ust. 4 oraz zakłócanie i utrudnianie przebiegu testu kwalifikacyjnego w jakikolwiek sposób.

§ 2.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do wiadomości pracowników przez bezpośrednich przełożonych.
 3. Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej MORD.
 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Egzaminatorom Nadzorującym.

Wniosek o dopuszczenie do testu kwalifikacyjnego przy udziale tłumacza dostępny pod adresem:

https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/117-wniosek-o-dopuszczenie-do-testu-kwalifikacyjnego-przy-udziale-tlumacza?start=20

Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu udostępniania placu manewrowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ustala się następujące opłaty za korzystanie z placu manewrowego w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej w wymiarze 30 minut:

Na podstawie przepisu art. 53 ust. 4a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1212 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zarządzam, co następuje: