Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że prowadzi nabór na kurs dla kandydatów na egzaminatora kat.B.  Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99.

Szczegóły: http://www.mord.pl/index.php/zadania/szkolenia/kurs-kwalifikacyjny-dla-egzaminatorow

 

Małopolski Ośrodek  Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul 29 Listopada10 organizuje szkolenie w miesiącach kwiecień - maj 2019r  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle zmian przepisów obowiązujących od 01.01.2018 r.

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

       -     zna  obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy,

       -     zna  przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola,

       -     zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń,

       -     zna wymagania związane z  oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego

       -     ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków,

 

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

       -     zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania

                w szkole,

v  potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,

v  potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowania,

v  ma świadomość  celów oceniania.

 

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

         - rozumie czym jest ocenianie kształtujące ,

         - ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się

           uczniów i nauczanie,

        - potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

          szkolnej,