Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.  Uczestnicy kursu omawiają zagadnienia takie jak:

 • nauka podstaw techniki jazdy: psychologia, dydaktyka, technika kierowania i obsługa pojazdu,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora,
 • praktyka egzaminatorska,
 • technika i taktyka jazdy.


Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.