„Wynagrodzenia w oświacie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, praktyczne aspekty obliczania wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela i innych  przepisów". Przybliżony czas realizacji szkolenia to miesiąc marzec w ośrodku MORD.PROGRAM SZKOLENIA

I. Świadczenia związane z nawiązaniem stosunku pracy z pracownikami szkół i placówek oświatowych:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze.
  2. Inne składniki wynagrodzenia.
  3. Godziny ponadwymiarowe – zasady rozliczania.
  4. Inne świadczenia ze stosunku pracy.
  5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

II. Sposób ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

III. Czas pracy nauczycieli i jego wpływ na wynagrodzenie.

IV. Zasady ustalania wymiaru godzin nauczycieli, w tym realizujących zajęcia w różnym tygodniowym wymiarze godzin.

V. Zmiany wymiaru godzin w trakcie roku szkolnego i konsekwencje dot. wynagrodzenia za okres ferii szkolnych.

VI. Rozwiązywanie problemów uczestników szkolenia.