Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 zaprasza na płatne  szkolenie pt. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – 2020
Koszt 280zł /osoba.
Szkolenie prowadzone w trybie on-line. Termin do uzgodnienia.PLAN SZKOLENIA

 1. Cel tworzenia i zasady ogólne stosowania rozwiązań przyjętych w ustawie
  • Wyjaśnienie pojęć kluczowych, m. in. podmiotu zatrudniającego, osoby zatrudnionej, instytucji finansowej, funduszu zdefiniowanej daty
  • Podział podmiotów zatrudniających na poszczególne grupy zobowiązanych i etapowe ich przystępowanie do wdrożenia PPK –  terminarz  uwzględniający zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową
  • Nie zawsze podlegamy obowiązkowi wdrożenia PPK - przypadki wyłączone
 2. Obowiązki podmiotu zobowiązanego do tworzenia PPK
  • Wybór instytucji finansowej – kryteria wyboru, tryb postępowania i nadzór państwa
  • Umowa o zarządzanie PPK – forma zawarcia, termin, elementy konieczne, skutki niedopełnienia obowiązku
  • Umowa o prowadzenie PPK – postać umowy, ostateczny termin, elementy umowy i dokumentacja obowiązkowa, konsekwencje niezawarcia umowy
  • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy względem osób zatrudnionych – uczestników PPK
 3. Zmiana instytucji finansowej – poszczególne przypadki
  • Zmiana pracodawcy i jej wpływ na oszczędzanie w PPK
  • Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK
 4. Struktura wpłat do PPK
  • Wpłaty obowiązkowe (podstawowe) i dodatkowe (dobrowolne) – wysokość, termin odprowadzenia
  • Przypadki uprawniające do obniżenia wpłaty podstawowej oraz możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej – przekazanie informacji przez zatrudniającego, konieczność złożenia deklaracji
  • Wpłata powitalna i dopłata roczna – wysokość, kiedy możemy liczyć na ich uzyskanie
 5. Uczestnictwo w PPK
  • Zasadnicze cechy właściwe dla systemu – automatyzm przystąpienia, dobrowolność - wnioskowy system rezygnacji z uczestnictwa
  • Wyjątkowość wnioskowego przystąpienia do PPK – grupy wiekowe
  • Przynależność do kilku programów PPK a jednorazowe wpłaty preferencyjne państwa
  • Opcja  „zmiany” przypisanego uczestnikowi funduszu zdefiniowanej daty – wpływ uczestnika na sposób inwestowania środków gromadzonych na jego imiennym rachunku prowadzonym przez instytucję finansową
  • Cykliczne wznawianie automatycznej przynależności do systemu osób, które uprzednio złożyły deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK (1 stycznia 2023 r. – ważna data)
  • Wznawianie wpłat na wniosek pracownika
  • „Mechanizmy” antykryzysowe w ustawie – przypadki odstąpienia od obowiązku finasowania wpłat podstawowych i dodatkowych przez zatrudniającego i zatrudnianego
 6. Dysponowanie oszczędnościami zgromadzonymi w ramach programu
  • Wypłata środków przed ukończeniem 60 roku życia – możliwość podjęcia decyzji w dowolnym momencie, skutki finansowe dokonania takiej wypłaty (potrącenia), sytuacje umożliwiające wypłatę w tym okresie życia bez potrąceń (poważne zachorowanie, sfinansowanie wkładu własnego w związku z budową lub zakupem mieszkania/gruntu)
  • Dokonanie wypłaty środków  po nadejściu „zdefiniowanej daty” (po ukończeniu 60 roku życia) – najkorzystniejsze podatkowo  formy wypłaty
  • Dziedziczenie i podział środków w przypadku śmierci lub rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa uczestnika PPK
 7. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa; podmioty kontrolujące.
 8. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Szczegóły oraz zapisy pod nr telefonu: 601-618-355