Wprowadza się zasady korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego / zwanym dalej MORD/ z samochodów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B lub B+E oraz C, C+E, D, o treści jak poniżej :

 

 1

 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji MORD.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów:

- osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia

- bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji MORD

- którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy i B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

 2

 1. O zamiarze korzystania przez osobę egzaminowaną z pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby MORD winien być powiadomiony na 5 dni naprzód. Osoba taka składa odpowiedni wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka
  w części praktycznej egzaminu państwowego – dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 1. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i MORD nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 2. W przypadku, gdy ośrodek szkolenia kierowców nie udostępnił w określonym terminie pojazdu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu MORD
  w terminie, o którym mowa w ust. 3 – dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem MORD jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
 3. Jeżeli egzamin ma być poprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców,
  a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik
  z części teoretycznej egzamin państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

 3

 1. Ośrodek szkolenia kierowców na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu podstawia pojazd.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu Egzaminator wykonuje czynności sprawdzające czy pojazd ten spełnia prawem przewidziane wymagania.
 3. Jednocześnie właściciel lub przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców składa egzaminatorowi, Oświadczenie w formie pisemnej o sprawności technicznej pojazdu lub zespołu pojazdów.
 4. Dokument, o, którym mowa w ust.3 po skończonym egzaminie wraz z listą zakwalifikowanych osób na egzamin i arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy egzaminator przekazuje do Działu Obsługi Klienta i Koordynacji. Oświadczenie to dotyczy jednej lub kilu osób w danym dniu na egzamin z danego ośrodka szkolenia kierowców.

 Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego Zarządzenia .

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu państwowego na prawo jazdy właściciel ośrodka szkolenia kierowców lub przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców /posiadając odpowiednie umocowanie - pełnomocnictwo /przekazuje komplet kluczy i dowód rejestracyjny wraz z polisą ubezpieczenia OC – w Dziale Technicznym MORD.
 2. W przypadku stwierdzenia, że stan techniczny pojazdu uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu, Egzaminator może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu na tym pojeździe i zaproponować zdającemu skorzystanie z pojazdu MORD na koszt Ośrodka szkolenia kierowców pod warunkiem:, że MORD dysponuje wolnym pojazdem oraz, że została wniesiona opłata za ponowny egzamin.
 3. Sprzęgania i rozprzęgania zestawu pojazdów dokonuje przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców. W czasie egzaminu praktycznego przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców jest pod telefonem do dyspozycji egzaminatora ( numer telefonu do tej osoby znajduje się w pojeździe ).

 4

1.Pojazd wykorzystywany do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienie do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym powinien spełniać wymogi art.24 ustawy o kierujących pojazdami.

2.Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii A,A1,A2,AM,B,B+E,C,C+E,D jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku spełniającego warunki zawarte w art. 54 a ust.2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami oraz spełniający warunki zapisane w Wymaganiach technicznych urządzeń do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stanowiące Załącznik nr 5 do Zarządzenia.

3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:

- osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia

- bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji ośrodka egzaminowania.

 1. Pojazd wykorzystywany do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym powinien spełniać wymagania przewidziane w art. 24 ustawy o kierujących pojazdami.
 2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 2 zapewnia swoim staraniem i na swój koszt ośrodek szkolenia kierowców.
 3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowywania i sprzętu.
 4. Po ostatnim skończonym, egzaminie praktycznym w danym dniu podstawiony pojazd lub zespół pojazdów odbiera z placu manewrowego właściciel ośrodka szkolenia lub przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców / posiadający odpowiednie umocowanie/ – przekazując jednocześnie / za potwierdzeniem odbioru / zarejestrowany na nośniku przebieg egzaminu praktycznego egzaminatorowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Urządzenie, o którym mowa w ust. 5 pozostaje do dyspozycji MORD do czasu zarchiwizowania nagrania z przebiegi egzaminu.
 6. Podstawą prawną korzystania przez MORD z podstawianych samochodów przez ośrodki szkolenia przy praktycznej części egzaminu kategorii C, CE, D jest umowa zawarta z danym ośrodkiem szkolenia kierowców. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzeni

5

Dotychczasowe umowy użyczenia zawarte na kategorię C, C+ E pozostają w mocy w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszym Zarządzeniem i załącznikami do niego.

W przypadku sprzeczności zapisów lub braku odpowiednich zapisów – w w/w umowach stosuje się przepisy niniejszego Zarządzenia wraz z załącznikami.

 

Do pobrania: