Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej “MORD” umożliwia odpłatne korzystanie z placu manewrowego MORD w Nowym Sączu oraz placu manewrowego Oddziału MORD w Nowym Targu wyłącznie w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej, według niżej określonych zasad.

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. MORD – należy przez to rozumieć Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu;
 2. OSK – należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolenia Kierowców, występujący jako podmiot udostępniający Najemcy pojazd w celu odbycia jazdy próbnej na placu manewrowym MORD, działający na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.), wpisany do właściwego rejestru;
 3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wskazaną jako wnioskodawca w Karcie zgłoszenia na najem stanowisk manewrowych, która poniosła opłatę za możliwość skorzystania z placu manewrowego MORD w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej;
 4. Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad osobą korzystającą z placu manewrowego (Najemcą), posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.), w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzona jest jazda próbna;
 5. Korzystaniu z placu manewrowego – należy przez to rozumieć korzystanie przez Najemcę w obecności i pod nadzorem Instruktora z placu manewrowego MORD w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej pojazdem OSK.

§ 2

 1. Możliwość skorzystania z placu manewrowego celem doskonalenia umiejętności jazdy obejmuje jazdę próbną po placu manewrowym, przy użyciu będącego w dyspozycji Najemcy pojazdu należącego do Ośrodka Szkolenia Kierowców, wyposażonego zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych oraz ich zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) oraz posiadającego ważne ubezpieczenie OC, NNW, w obecności i pod nadzorem Instruktora nauki jazdy
 2. Czas korzystania z placu manewrowego wynosi 30 minut. Najemca może wynająć plac manewrowy na czas obejmujący dowolną ilość 30 minutowych bloków czasowych.
 3. Korzystanie z placu manewrowego może odbywać się wyłącznie w dniach pracy MORD w godzinach od 15.00 do 17.00 tj. po zakończeniu egzaminów, szkoleń i kursów organizowanych przez MORD oraz gdy nie są realizowane inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. MORD zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia udostępniania placu manewrowego w dowolnym czasie bez podania przyczyny, o czym na stronie internetowej umieści zawiadomienie stosownej treści.
 5. MORD zastrzega sobie prawo jednoczesnego udostępniania placu manewrowego kilku Najemcom, jednakże w takim przypadku ilość pojazdów na placu manewrowym nie może przekraczać ilości dostępnych stanowisk manewrowych dla poszczególnych kategorii.

§ 3

 1. Zapisy na korzystanie z placu manewrowego prowadzone są według kolejności zgłoszeń przez Biuro Obsługi Klienta i Koordynacji.
 2. Warunkiem dokonania zapisu, o którym mowa w ust. 1 jest:
  1. dokonanie opłaty za korzystanie z placu manewrowego i przedstawienie potwierdzenia uiszczenia opłaty w Biurze Obsługi Klienta i Koordynacji;
  2. wypełnienie Karty Zgłoszenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dopuszcza się zmianę terminu korzystania z placu manewrowego na prośbę Najemcy zgłoszoną na piśmie w Biurze Obsługi Klientów i Koordynacji MORD najpóźniej 2 dni przed ustalonym terminem korzystania z placu manewrowego.
 4. Wysokość opłaty za korzystanie z placu manewrowego ustalana jest przez Dyrektora MORD odrębnym zarządzeniem.
 5. Opłatę za korzystanie z placu manewrowego należy uiścić przelewem na rachunek bankowy MORD z dopiskiem “najem placu manewrowego w dniu ................. (imię i nazwisko Najemcy)”.
 6. Opłata za korzystanie z placu manewrowego nie podlega zwrotowi w razie niestawienia się Najemcy lub Instruktora, a także, gdy Najemca nie spełni wymagań niezbędnych dla przystąpienia do korzystania z placu manewrowego określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 7. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego
  w ustalonym z Najemcą terminie z przyczyn leżących po stronie MORD:
  1. zostanie ustalony z Najemcą nowy termin korzystania z placu manewrowego lub
  2. MORD dokona zwrotu uregulowanej opłaty za korzystanie z placu manewrowego w pełnej wysokości, zgodnie z pisemnym wnioskiem Najemcy
   i na wskazany rachunek bankowy.

§ 4

 1. Warunkiem przystąpienia do korzystania z placu manewrowego przez Najemcę jest:
  1. wyznaczenie terminu i godziny korzystania z placu manewrowego przez Biuro Obsługi Klienta i Koordynacji;
  2. obecność i nadzór uprawnionego Instruktora podczas korzystania przez Najemcę z placu manewrowego MORD;
  3. okazanie na prośbę upoważnionego pracownika MORD dokumentu tożsamości przez Najemcę (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu) oraz legitymacji Instruktora przez instruktora nauki jazdy;
  4. podstawienie pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 odpowiednio przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia korzystania z placu manewrowego.
 2. Spóźnienie się Najemcy lub Instruktora na ustaloną godzinę korzystania
  z placu manewrowego skutkuje odpowiednim skróceniem czasu korzystania z placu manewrowego, bez możliwości zwrotu części opłaty.
 3. Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do sprawnego opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, na jaki plac manewrowy został udostępniony tak, aby nie zakłócić możliwości skorzystania z placu manewrowego kolejnej zapisanej osobie. Wymóg ten nie dotyczy Instruktora, który zgodnie z § 4 ust. 1 pkt b) będzie nadzorował jazdę próbną na placu manewrowym następnej w kolejności zapisanej osoby.
 4. Każdorazowy wjazd i wyjazd na plac manewrowy ze strony MORD nadzorować będzie upoważniony pracownik MORD, dysponujący harmonogramem korzystania z placu manewrowego.

§ 5

 1. Najemca jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego MORD
  z zachowaniem zasad ostrożności oraz zgodnie z wydawanymi ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników MORD, nadzorujących korzystanie z placu manewrowego.
 2. Instruktor nauki jazdy nie może w ciągu pełnego bloku 30 minut nadzorować jazdy próbnej więcej niż jednej osoby. W tym czasie na stanowisku manewrowym przeznaczonym do jazd próbnych może znajdować się wyłącznie:
  1. Najemca,
  2. Instruktor nadzorujący jazdę próbną,
  3. osoba upoważniona przez Dyrektora MORD oraz
  4. za zgodą Najemcy jedna osoba, obserwująca w celach szkoleniowych przebieg jazdy próbnej Najemcy - pod warunkiem, że jest zapisana na jazdę próbną danego dnia i ujęta w harmonogramie, o którym mowa w 4 ust. 4 Regulaminu.
 3. Wszystkie osoby korzystające z placu manewrowego, o których mowa w ust. 2, muszą przestrzegać zasad szczególnej ostrożności określonych w art. 2 pkt 22 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów bhp i ppoż., obowiązujących na terenie MORD.
 4. MORD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zarówno na osobie, jak i w mieniu, powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego przez osoby, którym plac został udostępniony na podstawie niniejszego Regulaminu. W szczególności MORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Najemców, Instruktorów i jakichkolwiek innych osób trzecich, ani za szkody w pojazdach wykorzystywanych do jazd próbnych.
 5. Wszelkie szkody na majątku MORD powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego pokrywa Najemca. Koszty te ustalane są wg indywidualnej kalkulacji dokonywanej przez uprawnionych rzeczoznawców, w zależności od rodzaju i zakresu uszkodzeń.
 6. Osoby korzystające z placu manewrowego, o których mowa w ust. 2, muszą stosować się do niniejszego Regulaminu oraz ustnych poleceń upoważnionych pracowników MORD, którzy nadzorują korzystanie z placu manewrowego.
 7. Osoby korzystające z placu manewrowego, o których mowa w ust. 2, nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków mogących wpływać na reakcję kierującego pojazdem.
 8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu - w szczególności § 5 ust. 7 - przez osoby korzystające z placu manewrowego, o których mowa w ust. 2, pracownikowi MORD nadzorującemu korzystanie przez Najemcę z placu manewrowego przysługuje prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Najemcy nie przysługuje prawo zwrotu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 4.

 

Do pobrania Karta zgłoszenia.