Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mord.pl.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu (w skrócie MORD)

Telefon: +48 184490880
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01.

Strona internetowa www.mord.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczonym na stronie materiałom video nie zapewniono transkrypcji opisowej nagranego dźwięku ani opisu tekstowego - zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MORD
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MORD.
 • strona jest zgodna ze standardami WCAG 2.0 a więc nie spełnia wymagań wynikających z rozszerzenia standardu do WCAG 2.1 dla stron internetowych

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab oraz spacji.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,
 • język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie
 • możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • pułapki klawiaturowe - wykluczona
 • nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • formularze (informacja o błędach) - jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 • linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków, brak wymuszonego otwierania w nowych oknach, wprowadzone linki blokowe.
 • linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.
 • zgodność ze standardami

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez właściwego pracownika MORD.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-10-04.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a  także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

 1. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Dz. U. 2019r. poz. 1698

Siedziby Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego:

 • ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz
 • ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – Biuro Obsługi Klienta, sale egzaminacyjne, sala oczekiwań, WC, bar usytuowane na parterze budynku),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do budynku – podjazd dla niepełnosprawnych, wydzielone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – cyfrowe tablice informacyjne w hollu Ośrodka , Biuro Obsługi Klienta, piktogramy
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – w budynkach MORD istnieje nieograniczona możliwość wprowadzenia w razie potrzeby psa asystującego osobie niepełnosprawnej,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: MORD posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, instrukcję postępowania na wypadek pożaru, zagrożenia pożarowego czy innego zagrożenia. Ośrodek przeprowadza okresowo ćwiczenia praktyczne z ewakuacji W pierwszej kolejności będą ewakuowane osoby z ograniczonej zdolności poruszania się. Drogi ewakuacyjne oznaczone odpowiednimi znakami fluorescencyjnymi, sprawny serwisowany sprzęt p.poż. 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w lokalizacji ul. 29 Listopada, 33-300 Nowy Sącz zainstalowany system przywoływania osób na egzamin polegający na wyświetlaniu indywidualnego nr klienta na monitorach dostępnych w hollu,
 2. system teleinformatyczny SI WORD do przeprowadzania egzaminów teoretycznych zapewnia tłumaczenie pytań na język migowy,
 3. zapewnienie nieodpłatnie tłumacza języka migowego na egzaminie dla każdej osoby niedosłyszącej na wniosek osoby egzaminowanej,
 4. nieodpłatne przeprowadzanie egzaminów dla osób niepełnosprawnych które zapewniają pojazd dostosowany do rodzaju schorzenia
 5. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MORD w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo (w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji niniejszej deklaracji),

zapewnienie komunikacji z MORD na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez BOK o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze