Zgodnie z § 11 pkt. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. (...) Dyrektor w przypadkach losowych, wskazanych we wniosku osoby egzaminowanej może skrócić termin, o którym mowa w ust. 6.

Informujemy, aby nie załączać do wniosku informacji zdrowotnych, np. kopii dokumentacji medycznej, zaświadczenia lekarskie, itp. gdyż nie są one wymagane i nie będą przetwarzane. Przesłane wraz z wnioskiem dokumenty zostaną usunięte/zniszczone, chyba, że wnioskodawca zażąda ich zwrotu w ciągu 14 dni.