W związku z utratą mocy obowiązującej Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów,

które przewidywało możliwość zwrotu wniesionej opłaty za egzamin na prawo jazdy na wniosek osoby egzaminowanej w przypadku rezygnacji z egzaminu nie później  niż na 2 dni przed jego terminem oraz brakiem nowych przepisów w tym zakresie, od dnia 10 listopada 2023 r. nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty za egzamin w w/w sytuacji. Możliwe jest natomiast w takim przypadku zaliczenie wniesionej opłaty na poczet egzaminu w innym terminie. O dalszych zmianach w przepisach prawnych będziemy informować. Tymczasem prosimy o rozważne zapisy. Stwierdzone nadpłaty podlegają zwrotowi jak dotychczas.