PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1206),

Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.)

 

OPIS:

Celem kursu kwalifikacyjnego jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Kandydat na egzaminatora uczestniczy w kursie kwalifikacyjnym obejmującym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

W kursie kwalifikacyjnym prowadzonym dla kandydatów na egzaminatorów uczestniczyć mogą osoby spełniające n/w wymagania:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora ( z art. 34 ustawy i 229§ 4 kp),
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora (z art. 82 ust.2 pkt 2 ustawy),
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

 1. wniosek o przyjęcie na kurs
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu,
 3. prawo jazdy (do wglądu),
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 6. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

CZAS TRWANIA KURSU: około 6 miesięcy 

ORGANIZACJA KURSU:

Zajęcia teoretyczne prowadzone są średnio co dwa tygodnie w piątki w godz. 15:00 do 19:40 oraz w soboty w godz. 8:00 do 14:20.

Zajęcia w ODTJ  z techniki i taktyki jazdy odbywają się na postawie dodatkowych uzgodnień.

KOSZT KURSU:  4.300 zł -  kat. B  (możliwość zapłaty w dwóch ratach)

PROGRAM KURSU:

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1.

Nauka podstaw techniki jazdy:

 1. Psychologia
 2. Dydaktyka
 3. Technika kierowania i obsługa pojazdu

 

20

-

20

-

20

-

2.

Przepisu ruchu drogowego

30

-

3.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

 1. Wypadków drogowych,
 2. Psychologii transportu,
 3. Związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

16

-

4.

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

42

-

5.

Praktyka egzaminatorska

4

6 – ust.2 pkt 7 lit. b - d,

4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6.

Technika i taktyka jazdy

2

5

Razem:

154

15

 

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Trwają zapisy na kolejny kurs.

ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Dyrektor wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

SPOSÓB WPŁATY I ZAPISY:

Wpłatę za kurs można dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.