Szkolenie "BHP w podmiotach leczniczych" kierowane jest do pracodawców i osób kierujących zespołami pracowników.

  • Uregulowania prawne dotyczące podmiotów systemu ochrony zdrowia – podstawowe akty normatywne; ustawa o działalności leczniczej (1,0 godz.),
  • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obiektów i pomieszczeń podmiotów leczniczych, w szczególności podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wybrane przepisy) (1,0 godz.),
  • Ekspozycja zawodowa pracowników systemu ochrony zdrowia na czynniki fizyczne, chemiczne, szkodliwe czynniki biologiczne oraz czynniki psychofizyczne (1,0 godz.),
  • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe (1,0 godz.),
  • Wybrane zagadnienia dotyczące tematyki bhp w ochronie zdrowia: bezpieczeństwo
    i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych; przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowego i szkieletowego
    u osób pracujących w podmiotach leczniczych, ryzyko zawodowe, wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (2,0 godz.).

Najbliższy termin szkolenia: 21.11.2017

KONTAKT TELEFONICZNY:

Stanisława Hybel

MORD Nowy Sącz

Pełnomocnik ds. Organizacji i promocji szkoleń

kontakt: 784-077-644