Program szkolenia

1)  Zasady funkcjonowania  podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy o działalności leczniczej.

2) Zawieranie umów cywilnoprawnych przez podmioty lecznicze (tj.: przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w świetle ustawy o działalności leczniczej.

 

3)  Czas pracy i wynagrodzenia w podmiotach leczniczych:

 • podstawowe pojęcia i definicje z zakresu czasu pracy stosowane w podmiotach leczniczych,
 • systemy czasu pracy w ujęciu kodeksu pracy i rozkłady czasu pracy wskazane
  w ustawie o działalności leczniczej – wzajemne relacje, charakterystyka,
 • problematyka dotycząca stosowania w podmiotach leczniczych przepisów art. 140 oraz art. 150 § 5 Kodeksów pracy, wprowadzających instytucję tzw. ruchomego czasu pracy,
 • norma dobowa i norma przeciętna tygodniowa czasu pracy: pracownicy działalności podstawowej, pracownicy techniczni, obsługi i gospodarczy,
 • przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, stosowanie prawidłowych rozkładów czasu pracy uwzględniających definicję doby,
 • zasady obliczania nominalnego czasu pracy (wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym),
 • prawo pracownika do nieprzerwanych okresów odpoczynku: dobowego
  i tygodniowego,
 • praca w godzinach nadliczbowych, ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych,
 • praca w nocy, niedziele i święta oraz praca w dniu wolnym wynikającym
  z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy oraz ewidencji czasu pracy; planowanie
  i rozliczanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,
 • dyżur medyczny powierzany pracownikom wykonującym zawód medyczny
  i posiadającym wyższe wykształcenie, w tym lekarzom rezydentom (zawieranie dodatkowych, odrębnych umów na pełnienie dyżurów medycznych w przypadku lekarzy – rezydentów, realizujących program specjalizacji),
 • zobowiązywanie do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pracowników wykonujących zawód medyczny i posiadających wyższe wykształcenie,
 • powierzanie pracownikom pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (klauzula opt-out),
 • dyżur kodeksowy (art. 1515 Kodeksu pracy),
 • ustalanie prawa i wysokości wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego (stanowiska, orzecznictwo),
 • wynagrodzenie za pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w porze dziennej w niedziele
  i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami: zasady obliczania i wypłacania dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, dodatku funkcyjnego, dodatku za stopień lub tytuł naukowy

 

Szkolenie odbędzie się 18 lipca 2017r. w Ośrodku MORD w Nowym Sączu.

Zapisy pod nr telefonu 18 449 08 99. Zapraszamy!