Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wprowadza się  „Regulaminu Szkoleń On-line w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu”.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Szkolenia (kursy) w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu (zwanym dalej „MORD” lub „organizatorem”) w okresie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą odbywać się w trybie on-line. Dotyczy to takich szkoleń i kursów, co do których nie istnieją przeszkody ustawowe dla przeprowadzania ich w trybie zdalnym.
 2. Zajęcia odbywają się przy użyciu technologii informatycznej bez konieczności fizycznej obecności uczestnika w sali wykładowej.
 3. Szkolenia prowadzone są w oparciu o obowiązujące w zakresie danego szkolenia przepisy prawne.
 4. Uczestnik szkolenia, deklarując uczestnictwo w szkoleniu zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń niniejszego Regulaminu oraz do wykonywania poleceń organizatora szkolenia oraz wykładowcy, związanych z organizacją szkolenia, realizacją programu szkolenia oraz bezpieczeństwa w trakcie szkolenia.


§ 2.

Zasady przeprowadzania szkolenia on-line

 1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia wymagania zgodnie z przepisami prawa.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wysłania pocztą lub e-mailem wypełnionego i podpisanego wniosku o udział w szkoleniu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Wniosek o udział w szkoleniu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać czytelnie lub podpisać korzystając z profilu zaufanego.
 4. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest dowód poniesionej opłaty za szkolenie, załączony do wniosku o udział w szkoleniu.
 5. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 2 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo odwołania zajęć najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
 7. Uczestnik szkolenia powinien odbywać szkolenie w pomieszczeniu, zapewniającym możliwość koncentracji, przy użyciu sprzętu, o którym mowa w pkt 15 oraz bez udziału osób trzecich.
 8. Wykluczone jest uczestniczenie w szkoleniu on-line podczas wykonywania czynności rozpraszających uwagę uczestnika, w szczególności podczas jazdy samochodem, wykonywania obowiązków związanych z pracą zawodową, robienia zakupów itp. Decyzja o uznaniu czynności wykonywanych przez uczestnika podczas szkolenia za rozpraszające uwagę należy do wykładowcy.
 9. W czasie trwania szkolenia on-line obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń trwającego szkolenia.
 10. W przypadku stwierdzenia przez wykładowcę naruszenia przez uczestnika szkolenia zakazów określonych w pkt 8, 9, 15 wykładowca ma prawo przerwać temu uczestnikowi szkolenie on-line i odnotować jego nieobecność na szkoleniu. Skutkuje to tym, iż osoba ta nie ukończy szkolenia oraz utraci 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 11. MORD zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania szkolenia on-line właściwe organy państwowe.
 12. Uczestnik szkolenia, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania szkolenia, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich  lub praw pokrewnych.
 13. Obecność na szkoleniu on-line potwierdza osoba prowadząca zajęcia.
 14. MORD może stosować techniki informatyczne służące potwierdzaniu obecności na zajęciach przez uczestnika szkolenia.
 15. Uczestnik szkolenia powinien dysponować komputerem stacjonarnym lub komputerem przenośnym posiadającym mikrofon i kamerę, umożliwiające aktywne uczestnictwo w zajęciach na platformie internetowej wskazanej przez MORD.
 16. Uczestnik szkolenia powinien posiadać łącze internetowe umożliwiające udział w szkoleniu i współpracujące aktywnie z platformą internetową.

§ 3.

Prawa uczestnika szkolenia

 1. Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo:
  1. udziału w programowej liczbie godzin szkolenia,
  2. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o ile uczestnik szkolenia brał udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach i  nie naruszył zapisów niniejszego Regulaminu;
  3. składania pisemnych uwag, skarg i wniosków do Dyrektora MORD w Nowym Sączu.
 2. Brak potwierdzenia obecności przez wykładowcę lub brak potwierdzenia obecności w sposób określony w § 2 pkt 14 nie kwalifikuje do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pocztą na adres wskazany we wniosku o udział w szkoleniu, chyba, że wcześniej wyraźnie zadeklaruje chęć odbioru osobistego. Zaświadczenia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.

 

§ 4.

Obowiązki uczestnika szkolenia

 1. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:
  1. wypełnienie wniosku o udział w szkoleniu;
  2. zapoznanie się i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. spełnienie wymagań określonych w § 2 Regulaminu;
  4. wpłacenie najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłaty za udział w szkoleniu; w przypadku gdy na dane szkolenie są wolne miejsca, dopuszczalne jest zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia;
  5. przedłożenie przed rozpoczęciem szkolenia dokumentów, o których mowa powyżej oraz ewentualnych innych dokumentów wymaganych przepisami prawa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie – pocztą lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Niespełnienie wymagań określonych w § 2 i § 4 Regulaminu nie skutkuje zwrotem opłaty za szkolenie i nie upoważnia do wystawienia przez MORD zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 3. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w szkoleniu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnik szkolenia jest obowiązany wziąć udział w programowej liczbie godzin szkolenia w wymiarze określonym w programie szkolenia.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest wykonywać polecenia wykładowcy i organizatora szkolenia związane z realizacją programu szkolenia oraz organizacją szkolenia pod rygorem skreślenia z listy uczestników szkolenia.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości przez cały czas trwania szkolenia. Tożsamość będzie potwierdzana poprzez okazanie za pomocą środków komunikowania się na odległość dokumentu potwierdzającego tożsamość osobie prowadzącej szkolenie.
 7. Wykładowcy oraz organizator szkolenia upoważnieni są do weryfikacji tożsamości uczestników szkolenia.
 8. Osoba skreślona z listy uczestników nie otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


§ 5.


Postanowienia końcowe.

 1. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co potwierdza własnoręcznym podpisem na wniosku o udział w szkoleniu.