Zmienia się Zarządzenie Dyrektora MORD w Nowym Sączu nr 27/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19, w ten sposób, że:

Rozdział II pkt 5 załącznika nr 1 do Zarządzenia p.t. „Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19”, otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby lub otrzymania urzędowego skierowania na kwarantannę/izolację, osoba zdająca ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin, przy zachowaniu następujących warunków:

  1. jeżeli termin egzaminu został wyznaczony do godziny 9.00 danego dnia lub na sobotę, osoba zdająca powinna zgłosić w/w sytuację w MORD do godz. 15.00 dnia poprzedniego;
  2. jeżeli termin egzaminu został wyznaczony po godzinie 9.00 danego dnia, osoba zdająca powinna zgłosić w/w sytuację MORD najpóźniej do godz. 7.30 danego dnia.

W przypadku zaistnienia wyżej opisanych okoliczności, tj. objawów choroby lub otrzymania urzędowego skierowania na kwarantannę/izolację, MORD zwróci osobie zdającej opłatę za egzamin lub zaliczy ją na poczet kolejnego egzaminu wyłącznie po przedstawieniu do wglądu stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego wystąpienie choroby lub urzędowego skierowania na kwarantannę/izolację.”

Okazanie powyższych dokumentów nie jest konieczne w przypadku, gdy osoba zdająca nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej MORD, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, zgodnie z par. 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1206).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.12.2020 r.