W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób egzaminowanych i pracowników MORD publikujemy nowe informacje w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących pracowników Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19.

 

II. Zasady dotyczące egzaminów na prawo jazdy.

 1. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu, osoby załatwiające sprawę zapisu w Biurze Obsługi Klienta oraz osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez MORD - wyposażone w maseczkę ochronną. Osoby te przy wejściu zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji udostępnionym w budynku Ośrodka oraz zachowywać odległość 2 m od innych osób. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących osobie zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy, zwanej dalej „osobą zdającą”, za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami prawa.
 2. Zaleca się osobom zdającym unikanie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta MORD i ustalanie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Ośrodka, zarówno pracownicy, jak i inne osoby (w tym zdające) są poddawane kontroli temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Wyniki pomiaru temperatury nie są nigdzie rejestrowane. Osoba, u której wykryto temperaturę ciała w wysokości 37,5 stopni lub wyższą bądź stwierdzono inne widoczne objawy choroby (katar, kaszel, duszności itp.), zobowiązana jest natychmiast opuścić teren Ośrodka. Opłata za egzamin w takim przypadku podlega zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 4. Osoba zdając powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe. Ze względu na specyfikę egzaminu nie należy wykorzystywać do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików). Zalecane jest, aby osoba zdająca w związku z koniecznością wypełnienia ankiety i oświadczenia, o których mowa w pkt 6, posiadała własny długopis.
 5. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba zdająca ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin. W/w sytuację należy zgłosić w MORD przynajmniej godzinę przed egzaminem.
 6. Osoba zdająca obowiązana jest wypełnić „Ankietę wstępnej kwalifikacji" oraz podpisać „Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy". Analiza informacji zawartych w Ankiecie oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu są podstawą do dopuszczenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, w przypadku oceny, iż udział osoby zdającej w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić egzaminowania takiej osoby, a także może poinformować odpowiednie służby sanitarne zgodnie z właściwymi przepisami. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 7. Sprawdzenie tożsamości osoby zdającej w siedzibie MORD odbywa się w korytarzu stanowiącym boczne wyjście na plac egzaminacyjny. Do tego celu wykorzystuje się przeszklone drzwi, które są na bieżąco dezynfekowane. W Oddziale Terenowym w Nowym Targu identyfikacja odbywa się przy bezwzględnym zachowaniu odległości 2 m. Celem identyfikacji osoba zdająca jest zobowiązana zdjąć maseczkę ochronną oraz okazać dowód tożsamości egzaminatorowi.
 8. Osoby zdające część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy nie będą wpuszczane do budynku MORD wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, a w przypadku części praktycznej egzaminu na prawo jazdy - nie wcześniej niż 20 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. W poczekalni MORD w Nowym Sączu nie może znajdować się w tym samym czasie więcej niż 10 osób, nie licząc pracowników. W poczekalni MORD w Nowym Targu nie może znajdować się w tym samym czasie więcej niż 6 osób, nie licząc pracowników.
 9. Egzaminator nadzorujący przebieg części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy jest obowiązany zadbać, aby w sali egzaminacyjnej została zachowana odpowiednia odległość pomiędzy osobami zdającymi, wynikająca z aktualnie obowiązujących rozporządzeń władz państwowych oraz aby po każdej serii egzaminów teoretycznych stanowiska do losowania, stanowiska egzaminacyjne, blaty i klamki w sali egzaminacyjnej zostały zdezynfekowane.
 10. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń pracowników Ośrodka i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku MORD oraz zachowywać odległość 2 m. od innych osób.
 11. Po zakończeniu egzaminu na prawo jazdy osoba zdająca zobowiązana jest niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.


III. Zasady dotyczące pojazdów egzaminacyjnych.

 1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na egzaminatora obowiązek używania łącznie: maseczki ochronnej i rękawic ochronnych.
 2. Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego, jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwalają, należy uchylić szyby w drzwiach pojazdu, aby podczas jazdy występowała cyrkulacja powietrza zmniejszająca ryzyko zarażenia.
 3. Zaleca się, aby w trakcie trwania egzaminu praktycznego osoba zdająca nie zabierała głosu bez ważnej przyczyny, natomiast egzaminator ograniczał się do wydawania wiążących poleceń związanych z zadaniami egzaminacyjnymi wykonywanymi przez osobę zdającą.
 4. W przypadku egzaminów praktycznych na pojazdach podstawianych przez OSK w zakresie kat: A, A2, Al, AM dopuszczalne jest wyłącznie używanie dostarczonych przez osobę zdającą kasków ochronnych, odpowiadających właściwym warunkom technicznym, powinny one spełniać normy CE, wyposażonych w system łączności lub dysponowanie własnym przewodowym zestawem słuchawkowym. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem zestawu do komunikacji) dostarczonej przez zdającego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą być używane kaski znajdujące się na wyposażeniu MORD po ich uprzednim odpowiednim zdezynfekowaniu. Osoba zdająca powinna być wyposażona we własną kominiarkę lub maseczkę ochronną, a także – jeśli to możliwe – we własną kamizelkę.
 5. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny kategorii B, B+E, C, C+E, D, T egzaminator odstawia pod garaż i dokonuje wstępnej dezynfekcji. Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika. Materiały zużyte w wyniku dezynfekcji należy umieścić w specjalnym worku przypisanym do pojazdu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt 7.
 6. Pojazdy egzaminacyjne będą podlegały dodatkowej dezynfekcji przez pracowników Działu Technicznego nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny.
 7. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.
 8. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej: AM,A1,A2,A należy odstawić pod garaż, gdzie podlega on dezynfekcji. Pracownik Działu Technicznego ma obowiązek zdezynfekować kierownicę oraz elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko, lusterka. Należy poddać dezynfekcji ochraniacze na kolana i łokcie.
 9. Zasady opisane powyżej dotyczą również pojazdów podstawianych na egzamin przez ośrodki szkolenia kierowców. Obowiązek przygotowania i wyposażenia tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie podstawiającym pojazd.
 10. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku.