Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej „MORD”, w zakresie realizowanych w formie stacjonarnej szkoleń i innych podobnych wydarzeń stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Niezależnie od powyższego MORD stosuje poniższe zasady bezpieczeństwa:

 

 1. Zapisy na szkolenia odbywają się w formach porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
 2. Na szkolenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik szkolenia, wykładowca, pracownik MORD), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczestnik szkolenia, wykładowca oraz każda inna osoba uczestnicząca w szkoleniu nie może przyjść na szkolenie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest obciążona kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Przy wejściu do budynku MORD, uczestnicy szkolenia oraz wykładowca zostają poddani badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku, gdy temperatura ciała badanej osoby wyniesie 38 stopni i więcej, osoba ta nie zostanie wpuszczona na szkolenie, a wniesiona przez te osobę opłata za szkolenie zostanie zwrócona. Analogicznie, w przypadku, gdy temperatura ciała badanej osoby wyniesie 37,5 – 37,9 stopni, Dyrektor MORD może podjąć decyzję o nie wpuszczeniu osoby na szkolenie.
 5. Uczestnik szkolenia obowiązany jest wypełnić „Ankietę wstępnej kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu/innym wydarzeniu" oraz podpisać „Oświadczenie uczestnika szkolenia/innego wydarzenia". Analiza informacji zawartych w Ankiecie oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do uczestnictwa w szkoleniu. MORD w przypadku oceny, iż uczestnictwo osoby w szkoleniu może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić dopuszczenia takiej osoby do szkolenia, a także poinformować odpowiednie służby sanitarne zgodnie z właściwymi przepisami i wytycznymi. Opłata za szkolenie podlega wówczas zwrotowi.
 6. Czekając na wejście do budynku MORD albo sali szkoleniowej, uczestnicy szkolenia zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos. Uczestnicy szkolenia powinni unikać przemieszczania się w przestrzeniach budynku MORD, za wyjątkiem wejścia do budynku, ciągów komunikacyjnych prowadzących do sali szkoleniowej, samej sali szkoleniowej oraz toalety.
 7. Do budynku MORD na szkolenie mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku MORD z wyjątkiem sali szkoleniowej po zajęciu miejsc przez uczestników szkolenia.
 8. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali szkoleniowej. Po zajęciu miejsca w sali szkoleniowej, uczestnik szkolenia ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego wykładowca,
  2. przemieszcza się lub wychodzi z sali szkoleniowej.
 9. Wykładowca oraz pracownicy MORD podczas poruszania się po sali szkoleniowej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy siedzą na swoim miejscu lub stoją w jego pobliżu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu od innych osób.
 10. Sytuacja, w której uczestnik szkolenia ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona pracownikowi MORD, moderującemu szkolenie przed jego rozpoczęciem.
 11. Na szkoleniu każdy z uczestników korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników.
 12. Przy wejściu do sali szkoleniowej umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, którego użycie przed wejściem do sali jest obowiązkowe.
 13. W przypadku wystąpienia w trakcie szkolenia niepokojących objawów u wykładowcy lub uczestnika szkolenia, w szczególności uporczywego kaszlu, złego samopoczucia, trudności w oddychaniu, powinien on niezwłocznie opuścić salę szkoleniową i budynek MORD oraz skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.