Regulamin korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E.§ 1

 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
 2. Wszystkie pojazdy przekazane do dyspozycji Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwanego dalej „MORD” w celu egzaminowania (pojazdy ośrodków szkolenia kierowców) muszą posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów oraz ważne badania techniczne dla w/w pojazdu.
 3. MORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach, w mieniu lub w pojeździe ośrodka szkolenia kierowców, na którym przeprowadzany jest egzamin, powstałe z winy osoby egzaminowanej lub z winy nieumyślnej egzaminatora. W związku z powyższym ośrodek szkolenia kierowców, podstawiając pojazd na egzamin składa oświadczenie, że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do MORD lub jego pracowników.

§ 2

 1. Osoba egzaminowana, która chce skorzystać z pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby, składa w MORD odpowiedni wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba egzaminowana dołącza oświadczenie właściwego ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i MORD nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 4. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w ust. 3, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem MORD jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
 5. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej
  i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

§ 3

 1. Ośrodek szkolenia kierowców oddaje swój pojazd do dyspozycji MORD w celu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 60 minut przed godziną określoną na zaświadczeniu o wyznaczonym terminie egzaminu. W przekazanym do dyspozycji MORD przez ośrodek szkolenia kierowców pojeździe powinna znajdować się ilość paliwa zapewniająca przeprowadzenie wyznaczonego egzaminu.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator wykonuje czynności sprawdzające, czy pojazd ten spełnia prawem przewidziane wymagania.
 3. Jednocześnie właściciel lub przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców składa egzaminatorowi, oświadczenie w formie pisemnej o sprawności technicznej pojazdu lub zespołu pojazdów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dokument, o, którym mowa w ust. 3 po skończonym egzaminie wraz z listą zakwalifikowanych osób na egzamin i arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy egzaminator przekazuje do Działu Obsługi Klienta i Koordynacji MORD. Oświadczenie to dotyczy jednej lub kilku osób wyznaczonych
  w danym dniu na egzamin z danego ośrodka szkolenia kierowców.
 5. Przed rozpoczęciem pierwszego w danym dniu egzaminu państwowego na prawo jazdy przeprowadzanego pojazdem danego ośrodka szkolenia kierowców, właściciel lub przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców (posiadający odpowiednie umocowanie– pełnomocnictwo) przekazuje komplet kluczy i dowód rejestracyjny wraz z polisą ubezpieczenia OC i NNW egzaminatorowi.
 6. W przypadku stwierdzenia, że stan techniczny pojazdu uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu lub brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów w zakresie przeglądów technicznych albo dowodu ubezpieczenia w zakresie OC i NNW, bądź w przypadku nieprzystosowania pojazdu do egzaminowania, egzaminator odstępuje od przeprowadzenia egzaminu na tym pojeździe i proponuje  zdającemu skorzystanie z pojazdu MORD na koszt ośrodka szkolenia kierowców pod warunkiem, że MORD dysponuje wolnym pojazdem oraz że została wniesiona opłata za ponowny egzamin.
 7. Sprzęgania i rozprzęgania zestawu pojazdów dokonuje przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców. W czasie egzaminu praktycznego przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców jest dostępny pod telefonem do dyspozycji egzaminatora (numer telefonu do tej osoby znajduje się w pojeździe).

§ 4

 1. Pojazd wykorzystywany do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym powinien spełniać wymogi przepisu art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 341 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.).
 2. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku, spełniającego warunki zawarte w przepisie art. 54 a ust. 2 i 3 ustawy, w przepisie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, a także warunki zapisane w Wymaganiach technicznych urządzeń do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:
  1. osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia,
  2. bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji MORD.
 4. Urządzenie, o którym mowa w ust. 2 zapewnia swoim staraniem i na swój koszt ośrodek szkolenia kierowców.
 5. Egzaminator sprawdza przed egzaminem poprawność funkcjonowania urządzenia rejestrującego w pojeździe szkolenia kierowców.
 6. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowywania i sprzętu.  
 7. Po ostatnim zakończonym egzaminie praktycznym w danym dniu podstawiony pojazd lub zespół pojazdów odbiera z placu manewrowego właściciel lub przedstawiciel ośrodka szkolenia kierowców (posiadający odpowiednie umocowanie) – i wręcza jednocześnie (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) egzaminatorowi oryginalny nośnik z zarejestrowanym przebiegiem egzaminu praktycznego. Egzaminator nie jest upoważniony do wyjęcia nośnika z urządzenia.
 8. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu, nieprawidłowości w nagraniu lub braku nagrania, osoba zajmująca się odczytem zapisu przebiegu egzaminu praktycznego niezwłocznie zgłasza do egzaminatora nadzorującego celem podjęcia dalszych działań zgodnych z przepisami prawa.
 9. W przypadku stwierdzenia braku kompletności nagrania przebiegu egzaminu praktycznego na kategorię B, kosztami powtórzenia egzaminu zostaje obciążony ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd.
 10. Urządzenie, o którym mowa w ustępach poprzedzających pozostaje do dyspozycji MORD do czasu zarchiwizowania nagrania z przebiegu egzaminu.

§ 5.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem egzaminator przerywa egzamin państwowy, jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego lub awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, o ile nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 osoba egzaminowana może zapisać się na egzamin w innym terminie na koszt ośrodka szkolenia kierowców.

 

Do pobrania:

Umowa użyczenia dla kat. innych niż A i B

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4