PROGRAM SZKOLENIA

Cele ogólne:

 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w realizacji zadań w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe; uczestnik po zakończonych zajęciach:

 

 • Potrafi określić podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Potrafi wymienić zadania poszczególnych podmiotów w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Potrafi zaproponować zadania specjalistów i nauczycieli uczących odpowiednio do potrzeb ucznia.
 • Potrafi określić formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Potrafi określić niezbędną dokumentację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zna ideę włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia w szkołach ogólnodostępnych.

Treści szkolenia:

 • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 • Zadania poszczególnych podmiotów w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i placówce.
 • Niezbędna dokumentacja udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Idea włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia w szkołach ogólnodostępnych.