Wprowadza się zasady korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego / zwanym dalej MORD/ z samochodów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B lub B+E oraz C, C+E, D, o treści jak poniżej :

Z dniem 19 stycznia 2013r. weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 roku, poz. 78).