Organizatorem konkursu jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki, która w założeniu będzie maskotką promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wybrany projekt zostanie zrealizowany w formie zabawki – maskotki lub zawieszki oraz wykorzystywany będzie w celach informacyjno-promocyjno-reklamowych Ośrodka oraz ma za zadanie popularyzować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Konkurs ma charakter otwarty. Nie przewiduje się wyodrębniania kategorii w oparciu o wiek uczestnika konkursu lub technikę wykonania. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami tj. formularzem zgłoszenia oraz w przypadku osób niepełnoletnich oświadczeniem rodzica /opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu).

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora oraz wykonawców modyfikacji projektu,
w stopniu niezbędnym do jego realizacji. Projekt będzie inspiracją do stworzenia końcowego projektu maskotki.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin Konkursu.

Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 6 grudnia 2019 r. i będzie trwał do 20 lutego 2020 r.

Nagrody: Autor zwycięskiego projektu maskotki otrzyma nagrodę  - rower górski.

Zgłaszanie udziału: Warunkiem zgłoszenia udziału jest przesłanie formularza zgłoszenia – załącznik numer 1 na adres: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 listopada 10, 33-300 Nowy Sącz. Przesyłkę należy zatytułować „KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI PROMOCYJNEJ MORD” i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

Do pobrania Regulamin