STATUT
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1

 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zwany dalej „MORD” działa na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 19/99 z 8 lutego 1999r. oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. MORD jest wojewódzką osobą
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Nowy Sącz
3. MORD tworzy Zarząd  Województwa Małopolskiego i sprawuje nad nim nadzór
4. MORD działa na obszarze województwa małopolskiego


Rozdział II

PODMIOT  I  ZAKRES  DZIAŁANIA

§ 3

1. Do zadań MORD należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. MORD może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:
1) kształcenie instruktorów nauki jazdy
2) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
3) prowadzenie praktycznych szkoleń doskonalących dla kierowców
4) organizowanie kursów w zakresie karty rowerowej dla osób, które nie ukończyły szkolenia z wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej
5) współpracowanie z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia jakości działania tych ośrodków
6) opiniowanie i współpracowanie z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowań dróg i ulic, stanu dróg oraz bezpieczeństwa miejsc w ruchu drogowym
7) organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (teoretycznej i praktycznej)
8) organizowanie spotkań egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych

9) realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBUT
10) wprowadzanie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
11) organizowanie badań lekarskich osób ubiegających się prawo jazdy oraz kandydatów na instruktora LUB egzaminatora, a także organizowanie badań psychologicznych przeprowadzanych w celu orzeczenia o predyspozycjach psychicznych do kierowania pojazdem
12) prowadzenie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie prawa jaqzdy kat. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
13) prowadzenie kursów dokształcających kierowców przewożących materiały niebezpieczne
14)     prowadzenie szkoleń dla pracowników dokonujących badań technicznych pojazdów w zakresie: podstawowym, okresowym, specjalistycznym
15) szkolenie dla przewoźników drogowych kandydatów na przewoźników na wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego
16) inne szkolenia związane z ruchem drogowym
3. Ośrodek wykonuje działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczone na działalność związaną z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikację osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami i wykonywaniem innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegająca na:
1) podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
2) wykonywanie badań technicznych pojazdów


Rozdział III

ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA

§ 4

1. Organem MORD jest Dyrektor MORD powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Dyrektor MORD kieruje jego działalnością reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań MORD określonych ustawą oraz niniejszym statutem.
2. Dyrektor MORD jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie, w imieniu MORD.
3. Dyrektor MORD działa przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania i działają w ramach upoważnień udzielonych im przez Dyrektora MORD.
4. Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor MORD.
5. W skład MORD wchodzą stanowiska pracy.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną MORD, podział zadań pomiędzy Dyrektora MORD, jego Zastępcę, Głównego Księgowego, oraz ich zadania wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych, zakresy czynności poszczególnych stanowisk pracy określa w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektor MORD w regulaminie organizacyjnym MORD.
7. Dyrektor MORD może powoływać zespoły problemowe jako organy pomocnicze lub opinio – doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy MORD, przedstawiciele instytucji współpracujacych z MORD oraz eksperci.


Rozdział IV

ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ  MORD

§ 5

1. MORD prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi.
2. Składniki majątkowe nabyte na cele MORD tworzą jego fundusz statutowy.


Rozdział V

ZASADY  WYNAGRODZENIA  PRACOWNIKÓW

§ 6

1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą pracowników MORD, z zastrzeżeniem ust. 2, do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy, określi regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
2. Warunki wynagradzania egzaminatorów określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów ( Dz. U. Nr 160, poz. 1101).


Rozdział VI

PRZEPISY  KOŃCOWE

Zmiana statutu MORD dokonywana będzie w trybie przewidzianym dla jego nadania.